Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.Advertentiegezet.nl, die wordt in stand gehouden door Advertentiegezet.nl ,te Zwolle; Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie of veiling, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd; Adverteerder: degene die een Advertentie of veiling plaatst op de Website; Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website; Overeenkomst: enige overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website; Persoongegevens: de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer;

Artikel 2. Toepasselijkheid:

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Advertentiegezet.nl anderzijds.
 • 2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Advertentie/Veiling; plaatsing:

 • 3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Advertentiegezet.nl. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede deze algemene voorwaarden. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door Advertentiegezet.nl te bepalen aantal dagen
 • 3.2 Door het aanbieden van een Advertentie geeft Adverteerder Advertentiegezet.nl toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
 • 3.3 Advertentiegezet.nl spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. Advertentiegezet.nl is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de Website tot stand komt tussen Adverteerder en Gebruiker.
 • 3.4 Advertentiegezet.nl is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van de Website. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van Advertentiegezet.nl ; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken. Indien de Advertentie in enige andere omgeving dan de Website wordt geplaatst is Advertentiegezet.nl gerechtigd eventuele foto’s en/of hyperlinks niet op te nemen.

Artikel 4. Zakelijk - Particulier:

 • 4.1 Aangezien het voor Gebruikers van de Website van belang is te kunnen bepalen of een Advertentie afkomstig is van een particulier of van iemand die meer bedrijfsmatig in bepaalde goederen of diensten handelt, wordt bij het registreren op Advertentiegezet.nl gevraagd of de Adverteerder als “zakelijk” of “particulier” dient te worden aangemerkt. De Adverteerder is verplicht deze vraag naar waarheid te beantwoorden.
 • 4.2 Advertentiegezet.nl is gerechtigd ondanks een andersluidende opgave een advertentie toch op te nemen als afkomstig van een “zakelijk” Adverteerder, indien zij gegronde aanleiding heeft te vermoeden dat de aanbieder de goederen of diensten bedrijfsmatig aanbiedt. Advertentiegezet.nl hanteert daarbij het criterium dat sprake is van o.a. één of enkele van de volgende criteria:
 • * eigen domeinnaam van de Adverteerder
  * (overwegend) aanbod van nieuwe (geen tweedehands) artikelen
  * de naam van de Adverteerder wijkt af van de familienaam
  * de Adverteerder beschikt over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  * het soort producten of diensten dat wordt aangeboden
  * de hoeveelheid producten die wordt aangeboden en/of de hoeveelheid advertenties die is geplaatst

 • 4.3 Advertentiegezet.nl is gerechtigd Advertenties te blokkeren indien terzake naar haar oordeel de opgave zakelijk/particulier niet correct is gedaan.

Artikel 5. Inhoud van de Advertentie:

 • 5.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 • 5.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.
 • 5.3 De informatie die door Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Adverteerder in het algemeen aan te prijzen. Indien in een Advertentie een hyperlink is opgenomen dient deze direct relevant te zijn.
 • 5.4 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
 • 5.5 Ook voor het overige dient de inhoud van de Advertentie te voldoen aan de regels voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.
 • 5.6 Advertentiegezet.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Advertentiegezet.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden of met de in 5.5 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
 • 5.7 Indien in de Advertentie een product wordt aangeboden, dient tegelijk met het aanbieden van het product op de Website door de Adverteerder een minimumprijs te worden aangegeven waarvoor het product kan worden gekocht. Indien de minimumprijs niet wordt gemeld is Advertentiegezet.nl gerechtigd de waarde van het aangeboden product zelf te beoordelen en deze waarde als minimumprijs te hanteren.
 • 5.8 De Adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 6. Betaling/incasso:

 • 6.1 Voor het plaatsen van extra tekstelementen, een opvallende achtergrond of het plaatsen in de rubriek “aanbevolen advertenties” bij cq. van een Advertentie dient door de Adverteerder te worden betaald. De kosten hiervoor zijn aangegeven op de Website.
 • 6.2 Indien van hetgeen in sub 6.1. sprake is, draagt Advertentiegezet.nl er zorg voor dat deze extra mogelijkheden van toepassing zullen zijn op de Advertentie op de Website nadat de Adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld op de Website juist heeft doorlopen en Advertentiegezet.nl hiervan bericht heeft ontvangen.
 • 6.3 Advertentiegezet.nl is gerechtigd de Adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
 • 6.4 Indien betaling uitblijft en Advertentiegezet.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten, met een minimum van € 350,-, voor rekening van Adverteerder.
 • 6.5 Ontvangen betalingen worden door Advertentiegezet.nl niet gerestitueerd. Wel kunnen betalingen onder omstandigheden (ter beoordeling door Advertentiegezet.nl ) worden toebedeeld aan het tegoed van Adverteerder.

Artikel 7. Munten kopen:

 • 7.1 Adverteerder kan bij Advertentiegezet.nl een tegoed in munten kopen dat kan worden gebruikt voor de betaling van extra fotos of promotiemogelijkheden van Advertenties.
 • 7.2 Een gekocht tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de plaatsing van Advertenties; het tegoed wordt niet uitgekeerd in geld.
 • 7.3 Tegoed dat niet door de Adverteerder zelf is opgebouwd maar het gevolg is van toebedeling door Advertentiegezet.nl (om welke reden ook) vervalt indien het niet binnen een jaar is gebruikt.

Artikel 8. Vrijwaring:

 • 8.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstoot gevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
 • 8.2 Adverteerder vrijwaart Advertentiegezet.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 8.1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Advertentiegezet.nl moeten worden gemaakt.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid:

 • 9.1 Advertentiegezet.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Advertentiegezet.nl is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
 • 9.2 De informatie die door Advertentiegezet.nl zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Advertentiegezet.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
 • 9.3 De aansprakelijkheid van Advertentiegezet.nl voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor het plaatsen van extra elementen bij de Advertentie.
 • 9.4 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Servicedesk:

 • 10.1 Advertentiegezet.nl stelt aan Adverteerders en Gebruikers een Servicedesk ter beschikking, waar per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties.
 • 10.2 De Servicedesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Advertentiegezet.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Servicedesk verstrekte adviezen.

Artikel 11. Gebruik van persoonsgegevens:

 • 11.1 Advertentiegezet.nl legt de Persoonsgegevens die door Adverteerders en Gebruikers worden ingevuld voor het gebruikmaken van de Website in haar database vast. Adverteerders en Gebruikers staan in voor de juistheid van de opgegeven gegevens.
 • 11.2 De Persoonsgegevens zullen aangewend worden om Gebruikers en Adverteerders in staat te stellen optimaal van de Website gebruik te maken en de betalingen aan Advertentiegezet.nl mogelijk te maken.
 • 11.3 Advertentiegezet.nl kan daarnaast gebruik maken van de Persoonsgegevens voor activiteiten op het gebied van analyse, site verbetering en incidentele toezending van relevante (product)informatie over de Website en over Advertentiegezet.nl (al dan niet in samenwerking met haar partners of afnemers). Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden verklaren Adverteerder en Gebruiker zich daarmee akkoord.
 • 11.4 Persoonsgegegevens zullen niet aan derden worden verstrekt behoudens wanneer hiervoor een technische noodzaak is en behoudens het voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.
 • 11.5 Advertentiegezet.nl kan zogenoemde Cookies of andere technische maatregelen gebruiken om de ervaring van gebruikers met de Website te personaliseren en/of de opslag van het gebruikte password voor de gebruiker mogelijk te maken.
 • 11.6 Iedere gebruiker kan schriftelijk inzage vragen in de Persoonsgegevens die van hem zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren- door contact op te nemen met de helpdesk van Advertentiegezet.nl via het volgende internetadres: http://www.Advertentiegezet.nl/contact.html.
 • 11.7 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders

Artikel 12. Beveiliging:

 • 12.1 Advertentiegezet.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 • 12.2 Advertentiegezet.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 13. Sites en diensten van derden:

 • 13.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Advertentiegezet.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 • 13.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, waaronder begrepen fxw.nl, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Advertentiegezet.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 14. Feedback

 • 14.1 Gebruikers van de Website worden in de gelegenheid gesteld om op de Website feedback te geven inzake het verloop van de Overeenkomst met een Adverteerder.
 • 14.2 Bij misbruik of onrechtmatig handelen (onder meer beledigende taal) door Gebruiker met betrekking tot het geven van feedback kan Advertentiegezet.nl de toegang van de betrokkene tot de Website blokkeren.
 • 14.3 Het is Adverteerders niet toegestaan om feedback te geven op een eigen Advertentie op de Website (al dan niet door gebruik te maken van andere emailadressen).

Artikel 15. Geregistreerd Gebruiker/Bieden:

 • 15.1 Gebruikers dienen zich op de Website te registreren. Pas na registratie kunnen zij dan bieden op geadverteerde producten en inloggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
 • 15.2 Het bieden op geadverteerde producten via de Website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor Adverteerder en Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen Adverteerder en Gebruiker. Advertentiegezet.nl is daarbij op geen enkele wijze partij.
 • 15.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt geboden als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bieden op Advertentiegezet.nl wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.
 • 15.4 Wanneer een verkoper in gebreke blijft na betaling van de koper aan deze verkoper zal de koper aangifte dienen te doen bij de politie. Advertentiegezet.nl is hierbij uitdrukkelijk en op geen enkele wijze partij.

Artikel 16. Uitsluiting:

 • 16.1 Advertentiegezet.nl behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
 • 16.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Advertentiegezet.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Intellectuele eigendom:

 • 17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, fotos , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Advertentiegezet.nl respectievelijk haar licentiegevers.
 • 17.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Advertentiegezet.nl

Artikel 18. Slotbepalingen:

 • 18.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
 • 18.2 Op de overeenkomst tussen Advertentiegezet.nl en de Adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
 • 18.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door Advertentiegezet.nl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.